Predmeti

PREDMETI KOJI SE IZUČAVAJU U NAŠOJ ŠKOLI
   
OPĆE-OBRAZOVNI PREDMETI
WEB
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjizevnost b-h-s.webnode.com
Engleski jezik engeuroblok.webnode.com thegrbavicatz.blogger.ba
Njemacki jezik  
Latinski jezik  
Geografija  
Historija  
Tjelesni i zdravstveni odgoj  
Matematika web stranica
Fizika  
Informatika web stranica
Hemija  
Biologija  
Demokratija i ljudska prava  
Sociologija  
STRUČNI PREDMETI WEB
Neorganska hemija sa vjezbama  
Organska hemija sa vjezbama  
Analitička hemija sa vjezbama  
Fizikalna hemija sa vjezbama  
Elektrohemija sa vjezbama  
Neorganska tehnologija  
Organska tehnologija  
Termodinamika  
Tehnološke operacije  
Mjerna i regulaciona tehnika  
Tehnologija konzervisanja  
Tehnologija animalnih proizvoda skripta
Tehnologija voća i povrća  
Tehnologija ratarskih proizvoda  
Tehnologija vrenja  
Kontrola kvaliteta  
Ambalažni materijali  
Ekologija  
Prehrambena tehnologija  
Mikrobiologija hrane skripta
Mikrobiološka kontrola hrane skripta
Tehničko ispitivanje materijala  
Tehničko ispitivanje hrane  
Mikrobiologija  
Osnovi mašinstva web stranica
Osnovi nauke o ishrani web stranica
Tehnološka mikrobiologija web stranica
Higijena i zaštita na radu  
Botanika sa farmakognozijom  
Biohemija  
Genetički inženjering  
Sirovine u farmaceutskoj proizvodnji  
Tehnologija farmaceutskih proizvoda  
Tehnologija kozmetičkih proizvoda  
Mikrobiološka kontrola hrane web stranica
  Mikrobiologija vode
  Skripta - mikrobiologija
Farmakologija  
Kontrola farmaceutskih proizvoda  
Grafička tehnologija  
Grafički materijali  
Grafički dizajn  
Osnovi mašinstva sa grafičkim strojevima  
Elektrotehnika sa automatikom  
Informatički sistemi  
Tehnologija sa praktičnom nastavom
Praktična nastava web stranica